poslední aktualizace 15. 4. 2024

Zápis do 1. tříd v roce 2024

 

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 se koná

ve středu 10. 4. a ve čtvrtek 11. 4. 2024

vždy od 14:00 do 18:00 v pavilonu 1. a 2. tříd ZŠ Na Planině.

 

 

Náhradním termínem zápisu pro děti, které se nemohly zápisu zúčastnit v řádném termínu, je čtvrtek 25. 4. 2024 od 14:30 do 16:00.

Přivítáme, když nám zájem o náhradní termín zápis oznámíte mailem na adresu rikovska@planina.cz.

 

 

 Koho se zápis týká?

Zápis se týká všech dětí, které v daném roce ke dni 31. 8. dovrší věk 6 let.
Po právní stránce je zápis přihláškou k základnímu vzdělávání nebo jinými slovy též žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání.

 Kdy k zápisu?

Zápis se koná každý rok v dubnu.
Termín zápisu je zveřejněn na této stránce.
Ihned po zápisu je stanoven také náhradní termín pro rodiče, kteří se nemohli zúčastnit v řádném termínu.
Mimořádné případy (rodina v zahraničí, stěhování do blízkosti školy ap.) lze vyřešit individuálně kontaktem s ředitelem školy.

 Kde se zápis koná?

Zápis probíhá v pavilonu 1. a 2. tříd ZŠ Na Planině. Vchod do pavilonu je vedle hlavního vchodu do školy, na samém konci ulice Na Planině (viz plánek).

 Co je třeba vzít s sebou?

K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. Předem také můžete vyplnit tzv. zápisní lístek, který je z právního hlediska žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Ten si můžete stáhnout zde:

Žádost o přijetí do základního vzdělávání - zápisní lístek do 1. třídy (pdf)

Tento formulář můžete buď vytisknout a vyplnit ručně, nebo vyplnit přímo jako formulář pdf.

 Můžeme předem získat podrobnější informace o škole?

Mnohé informace získáte z těchto stránek, například na stránce Co nabízíme. Další informace můžete získat na výše uvedeném setkání. Na mnohé vaše dotazy vám můžeme odpovědět i mailem, využijete li naši adresu skola@planina.cz.

Nabízíme vám také 52 fotografií, které vám představí nejen učebny v pavilonu pro 1. a 2. třídy, ale také školní družinu, jídelnu a hřiště. Fotogalerie byla připravena pro zápis v roce 2021, kdy návštěva školy v důsledku epidemických opatření nebyla možná a zápis probíhal elektronicky na dálku

  Pavilon pro 1. a 2. třídy ZŠ Na Planině (fotogalerie)

 Je třeba dítě na zápis nějak připravit?

Určitě ne. Zápis není žádná "přijímací zkouška", na kterou by se dítě mělo připravovat. "Výkon" dítěte u zápisu nemá žádný vliv ani na jeho přijetí, ani na další hodnocení dítěte ve škole. A rozhodně není správné dítě strašit ve stylu: "Počkej, ve škole ti ukážou!

 Jak zápis probíhá?

Rychle a v klidu. Hned po příchodu se vás ujmou zkušené učitelky, z nichž jedna s rodičem vyřídí potřebné formality, zatímco druhá během krátkého rozhovoru nad obrázky, hračkami a dalšími pomůckami ověří základní předpoklady pro školní docházku. Nejde o žádné "testování", které by dítě nějak stresovalo. Cílem kratičkého a nenásilného povídání je předem odhadnout, zda dítě bude mít s nástupem do školy vážnější problémy. Pokud ano, rodiče dostanou doporučení, jak dál postupovat.

 Je nutné dítě zapsat, i když budeme žádat o odklad školní docházky?

Zápis musí povinně absolvovat všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let. Teprve po samotném zápisu můžete podat žádost o odklad:

Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf)  - tento formulář pro podání žádosti není povinný.

Odklad školní docházky řeší § 37 Školského zákona (561/2004 Sb.), v němž se praví:

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V námi zaslaném rozhodnutí o odkladu bude uvedeno, že dítě je zapsáno ke vzdělávání v naší škole, a termín, kdy má nastoupit školní docházku (tj. září příslušného roku).

 Může být do 1. třídy přijato i dítě, kterému 31. srpna ještě nebude 6 let?

Ano, podle školského zákona může. Viz citace z § 36, odstavce 3 zákona:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

 Co máme dělat, když je dítě v době zápisu nemocné?

Samozřejmě s ním do školy nechoďte a počkejte, až se uzdraví. Pak využijte náhradního termínu, jehož termín je zveřejňován na této stránce. V případě, že se nebudete moci zúčastnit ani tohoto náhradního termínu, domluvte se s paní učitelkou mgr. Martinou Říkovskou (osobně po konci vyučování, telefonicky nebo mailem na rikovska@planina.cz), která zápisy do 1. tříd organizuje. Druhou možností je kontaktovat přímo vedení školy. Určitě se dohodneme na řešení, který bude vyhovovat vám i nám.

 Bydlíme ve spádové oblasti vaší školy, ale chceme dítě zapsat na jinou školu. Musíme vás o tom informovat?

Není to potřeba. Kapacitu 1. tříd připravujeme výhradně pro děti, které byly zapsány u nás. Škola mimo spádovou oblast, kam bylo dítě zapsáno, povinně hlásí přijetí takového žáka škole, v jejímž obvodu má žák trvalé bydliště. Takže při případném porovnání se seznamem šestiletých dětí v dané spádové oblasti je zřejmé, že rodiče svou zákonnou povinnost splnili.

 Musíme dítě znovu zapsat, i když má z loňska odklad a do školy v září nastoupí?

Nemusíte. V rozhodnutí ředitele o odkladu školní docházky je stanoven závazný termín nástupu dítěte do školy, takže není nutné tuto skutečnost opakovaně stvrzovat. Přesto návštěvu dítěte u zápisu doporučujeme, abyste si ověřili, zda odklad splnil svůj účel a abyste získali případné nové informace.

 Co v případě, že dítě bylo u zápisu, ale do školy nakonec nenastoupí?

Absolvováním zápisu nebo rozhodnutím o odkladu je přesně stanoven zákonný termín a místo nástupu do školy. Rozhodnete-li se (například z důvodu stěhování) přihlásit dítě na jinou školu, jste povinni to neprodleně oznámit řediteli školy. Pokud tuto informaci škola nedostane, s nástupem dítěte do 1. třídy počítá. Jestliže rodiče změnu neoznámí a dítě v září do školy nenastoupí, znamená to pro školu komplikace.

 Můžeme absolvovat zápis na více školách současně, a teprve pak se pro jednu z nich rozhodnout?

Cílem zápisu je závazně přihlásit dítě k základnímu vzdělávání do konkrétní základní školy, proto je vícenásobný zápis nelogický a nemá oporu ani ve Správním řádu, ani v paragrafech o volbě školy obsažených ve Školském zákoně.

Zároveň připouštíme, že škola nemá žádnou možnost vícenásobný zápis dítěte nikde ověřit, natož aby mu mohla zabránit. Rodičům však musí být jasné, že dítě řádně přijaté na několik základních škol současně zbytečně blokuje místo jiným dětem, které z kapacitních důvodů nemohly být přijaty.

Dokud tento stav nebude po právní stránce jednoznačně vyřešen, apelujeme na rodiče, aby svá rozhodnutí sdělovali školám co nejdříve, aby školy měly přesnou představu, kolik dětí do prvních tříd nastoupí.

To samozřejmě nemění nic na logické možnosti přehlásit dítě z jedné školy do druhé z naprosto pochopitelných důvodů, jakým je například stěhování.