poslední aktualizace 11. 11. 2019

Školská rada

Pravomoci a působnost školské rady

Školská rada je zřízena podle Školského zákona (561/2004 Sb.). Úkoly a pravomoci školské rady vymezují § 167 a 168 zákona:

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda.

Školská rada plní především následující následující úkoly:

- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

- schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření

- projednává inspekční zprávy České školní inspekce

- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy

Školská rada při ZŠ v Praze 4 Na Planině

Školská rada byla ustavena na svém prvním zasedání v únoru 2006.

Podle rozhodnutí zřizovatele má rada 6 členů, z nichž dva jsou jmenováni zřizovatelem (MČ Praha 4), dva jsou voleni zástupci rodičů a dva jsou voleni pedagogickými pracovníky.

Členové školské rady si ze svého středu volí předsedu.

V současné době má školská rada ZŠ Na Planině následující složení:
 

Mgr. Jiřina Blažková zvolena za pedagogické pracovníky 
Ing. Markéta Krištofová zvolena zástupci rodičů
RNDr. Kateřina Kybicová, Ph.D.  zvolena zástupci rodičů
RNDr. Miroslav Maleninský  zvolen za pedagogické pracovníky 
Irena Michalcová jmenována zřizovatelem
Mgr. Petra Rejchrtová jmenována zřizovatelem

Podněty pro jednání školské rady je možné předat například:

osobně kterémukoliv členovi rady

písemně na adresu: Školská rada při ZŠ s RVMPP, Na Planině 1393, 140 00 Praha 4

mailem na adresu školy (skola@planina.cz) s poznámkou "určeno pro školskou radu"

Jednací řád školské rady při ZŠ v Praze 4 Na Planině

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle platných zákonů, zejména pak podle školského zákona v jeho platném znění.

Čl. 2

Školská rada se schází ke svým zasedáním dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čl. 3

Zasedání školské rady svolává předseda, popřípadě místopředseda. Za přípravu a distribuci podkladů pro zasedání školské rady zodpovídá předseda školské rady nebo jím pověřený člen školské rady.

Čl. 4

Školská rada jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady, zákonných zástupců žáků, ředitele nebo pracovníků školy a zřizovatele školy. V úvodu svého zasedání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů rady, popřípadě ředitele školy či jím pověřeného pracovníka, pokud je k zasedání školské rady přizván. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 5

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování jednacího řádu a jeho změn, výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a jeho změn, pravidel pro hodnocení výsledků žáků, návrhu rozpočtu školy na další rok, při vyjádření k rozboru hospodaření a návrhu opatření ke zlepšení hospodaření a při projednávání usnesení, jehož obsahem jsou podněty týkající se zásadních oblastí organizačního chodu školy. V ostatních případech se školská rada usnáší většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení rady podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady.

Čl. 6

O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou; v tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.

Čl. 7

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování výroční zprávy o činnosti školy a, pokud byly projednávány, pak i výsledky a průběh schvalování školního řádu a pravidel pro hodnocení žáků nebo změn školního řádu a pravidel hodnocení žáků. Školská rada zároveň uvede, zda a s jakým výsledkem byl projednáván návrh rozpočtu školy na další rok, vyjádření k rozboru hospodaření, popř. návrh opatření ke zlepšení hospodaření, usnesení, jehož obsahem jsou podněty týkající se zásadních oblastí organizačního chodu školy, anebo koncepční záměry rozvoje školy.
Usnesení o schválení nebo neschválení dokumentů, jejichž schvalování je uloženo zákonem, školská rada neprodleně předá zřizovateli školy a řediteli školy.

Čl. 8

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 9

Tento jednací řád byl schválen na ustavujícím zasedání školské rady dne 14. 2. 2006 a tímto dnem také nabývá své účinnosti.