poslední aktualizace 25. 8. 2008

Školní vzdělávací program

Co je to ŠVP?

Podle Školského zákona (561/2004 Sb.) končí platnost dosavadních jednotných vzdělávacích programů s celostátně platnými osnovami. Od září 2007 zahájily 1. a 6. ročníky základních škol výuku podle školních vzdělávacích programů (ŠVP). Tyto školní vzdělávací programy si školy připravují podle požadavků celostátního Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a zohledňují v nich místní specifika.

Školní vzdělávací program ZŠ Na Planině

Základním východiskem pro náš vzdělávací program bylo rozhodnutí, že ZŠ Na Planině si i nadále zachová svou výběrovou profilaci zaměřenou na rozšířenou výuku matematiky a bude ji dále rozvíjet.

Vlastní tvorba školního vzdělávacího programu pro nás byla mimo jiné i příležitostí zamyslet se nad dosavadními osnovami a tematickými plány. Některé méně důležité faktografické části učiva jsme redukovali, jiné části jsme uspořádali do logičtějších celků, které lépe využívají mezipředmětové vztahy a v plné míře reflektují průřezová témata předepsaná Rámcovým vzdělávacím programem.

Více než dosud budeme věnujeme pozornost rozvoji tzv. klíčových kompetencí, tedy těch schopností, dovedností a návyků, které si absolventi odnášejí ze školy do dalšího života. Shodli jsme se, že je nutné mnohem více než dosud vést žáky k samostatnému a kultivovanému ústnímu či písemnému projevu a k dalším komunikačním dovednostem. Proto budeme komunikativní kompetence rozvíjet a ověřovat nejen v hodinách jazyků, ale i v dalších předmětech.

Změny v učebním plánu

Oproti dřívějšímu učebnímu plánu podle vzdělávacího programu Základní škola došlo k několika menším změnám. Patří mezi ně například tyto:

Žáci 1. ročníků mají týdně místo dosavadních 20 vyučovacích hodin o hodinu více. Tato hodina byla přiřazena matematice a poslouží především k rozvíjení myšlení, formulačních dovedností a schopností aplikovat získané poznatky v praxi.

Všichni žáci 5. a 6. tříd mají povinnou výuku informatiky. Během těchto dvou let se seznámí se základy práce na počítači, které mohou později rozvíjet ve volitelném předmětu.

Od 7. ročníku je zařazena výuka druhého cizího jazyka v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně.

Ve standardních třídách se oproti dosavadnímu učebnímu plánu zvyšuje počet hodin českého jazyka.

V matematických třídách i nadále trvá výrazně rozšířená výuka matematiky, která umožňuje udržet vysokou úroveň výběrové výuky.

Místo dosavadního předmětu "rodinná výchova" se zavádí předmět s názvem "zdravotní výchova". Výuka tohoto předmětu začíná v 7. ročníku.