poslední aktualizace 27. 8. 2007

Často kladené otázky

 

  Chceme jet na rodinnou dovolenou mimo dobu školních prázdnin. Je možné uvolnit dítě z vyučování?

Ano, je to možné. Na uvolnění však nemáte právní nárok, takže o ně musíte požádat. Chcete-li uvolnit dítě na dobu do tří vyučovacích dnů, adresujte žádost třídnímu učiteli. Při uvolnění na delší dobu adresujte žádost řediteli školy. V žádosti by měl být uveden nejen důvod a doba, po kterou má být dítě uvolněno, ale také by mělo být připojeno sdělení, jímž se rodiče zavazují dohlédnout na to, že si žák zameškané učivo řádně doplní. Žádost vždy předejte třídnímu učiteli. Rozhoduje-li o uvolnění ředitel školy, třídní učitel ji řediteli předá.

 

  Je uvolnění dítěte na rodinnou rekreaci nějak omezeno, například jen jednou za školní rok?

Není. Dobře víme, že mnoho rodičů nemá možnost vybrat si dovolenou zrovna v době školních prázdnin, a proto se snažíme podobným žádostem vycházet vstříc bez ohledu na jejich počet. Jestliže opakované uvolnění nepůsobí dítěti problémy ve škole, nevidíme důvod, proč mu bránit.

 

  Mé dítě je zařazeno do sportovního oddílu. Tréninky však zasahují do hodin některých předmětů. Jak mám postupovat?

Dětem, které se ve svém volném čase věnují mimořádným sportovním aktivitám, chce škola vycházet vstříc. Proto je možné danou situaci řešit žádostí adresovanou řediteli školy, v níž uvedete:

  - konkrétní vyučovací hodiny v týdnu, v nichž má být žák uvolněn z výuky

  - dobu, po kterou má být dítě pravidelně uvolňováno (např. od 1. listopadu 2007 do 30. dubna 2008)

  - důvod žádosti (trénink, hodiny v umělecké škole ap.)

K žádosti připojte doklad, který prokazuje, že dítě se v dané době skutečně uvedené aktivity účastní, například rozpis tréninků potvrzený sportovním oddílem. Žádost pak předejte třídnímu učiteli. Ten k ní připojí své stanovisko a doručí ji řediteli školy. Ředitel žádost posoudí a v případě schválení stanoví podmínky uvolnění (jak bude vyřešeno splnění výukových požadavků, jak bude probíhat klasifikace ap.). O výsledku budete samozřejmě informováni.

 

  Mé dítě má zdravotní problémy, takže se nemůže účastnit hodin tělesné výchovy. Jak mám postupovat?

O osvobození z hodin tělesné výchovy rozhoduje ředitel školy. Proto je nutné napsat žádost, v níž bude uvedeno, na jak dlouhou dobu žádáte o uvolnění. K žádosti musí být vždy přiloženo vyjádření příslušného lékaře.

 

  Mohou rodiče podepisovat omluvenky svým dětem sami, nebo je vždy nutné potvrzení lékaře?

Potvrzení lékaře nutné není a podpis rodičů stačí. Pouze v odůvodněných případech škola může (a v některých případech dokonce musí) potvrzení lékaře od rodičů požadovat. Jde především o případy velmi častých absencí, kdy je důvodné podezření, že se žák úmyslně vyhýbá plnění školních povinností. Takové případy jsou naštěstí jen vzácné a rodiče jsou vždy o požadavku školy na omlouvání absencí lékařem předem informováni.

 

  Syn mi přinesl zpět žádost o uvolnění na sportovní soustředění s tím, že nestačí pouhé razítko sportovního oddílu. Žádost prý musí být podepsána i rodiči. Proč taková byrokracie?

To není byrokracie, ale logická ochrana práv rodičů i samotného dítěte. Pouze zákonný zástupce dítěte (a nikdo jiný) má právo žádat školu o uvolnění dítěte z vyučování. Tím je mimo jiné zajištěno i to, že rodič o uvolnění ví a souhlasí s ním. V případě, že by o uvolnění dítěte žádal někdo jiný, škola mu nesmí vyhovět.

 

  Proč na webových stránkách neuvádíte seznam dětí tak,  jako to mají jiné školy?

Jména dětí patří mezi osobní údaje, které podléhají zvláštní ochraně. Nikdo cizí nemá právo vědět, že konkrétní dítě je žákem konkrétní třídy naší školy. Ve spojení se zveřejněným rozvrhem hodin by si mohl kdokoliv snadno zjistit, kdy dítě chodí do školy a kdy se vrací domů, což je jistě informace, kterou by mohl někdo zneužít.
Ze stejných důvodů zásadně nepodáváme informace o dítěti po telefonu, samozřejmě s výjimkou případů, kdy zcela bezpečně víme, že mluvíme se zákonným zástupcem.

 

  Dcera nebyla z důvodu nemoci ke konci pololetí klasifikována z jednoho předmětu. Kdo rozhoduje o tom, do kdy musí složit dodatečnou zkoušku?

Obecné vymezení opravných a dodatečných zkoušek stanoví Školský zákon a vyhláška o základním vzdělávání. Reálný termín dokončení klasifikace by měl v první řadě navrhnout sám rodič, nejlépe po konzultaci s příslušným vyučujícím nebo s třídním učitelem. Pokud tak neučiní, termín klasifikace určí ředitel školy po projednání v pedagogické radě.