poslední aktualizace 26. 8. 2013

Co nabízíme

Planina žákům nabízí...

kvalitní a chápavé pedagogy

moderní a dobře vybavené učebny

trvalý důraz na kvalitní výuku jazyků ve všech ročnících

od 6. ročníku výběrové třídy rozšířenou výuku matematiky

vysokou úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy

školní vzdělávací program zaměřený na rozvíjení studijních schopností

školní družinu

možnost účastnit se pod odborným dohledem mnoha olympiád a soutěží

kvalitní školní jídelnu vyhlášenou široko daleko

počítačovou učebnu s kvalitními počítači

9 učeben vybavených počítačem a dataprojektorem

studovnu s přístupem na internet

kurz plavání ve 3. a 4. třídě

lyžařský kurz v 7. ročníku a výběrové sportovní kurzy pro žáky II. stupně

od 7. ročníku výuku druhého cizího jazyka

účast v četných sportovních soutěžích

kroužky a nepovinné předměty

výlety, exkurze a školy v přírodě

možnost využívat školní hřiště i ve volném čase

možnost práce ve školním pěveckém sboru

Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů má na naší škole tradici už od roku 1981. Této tradici odpovídá nejen nadprůměrné vybavení odborných učeben, ale především odborná a pedagogická úroveň našich učitelů.

Někteří naši pedagogové jsou autory učebnic a externími vysokoškolskými učiteli, jiní jsou redaktory odborných internetových magazínů či uznávanými metodiky svého oboru.

Naši žáci se pravidelně umísťují na předních místech v matematických i jiných soutěžích, škola sama pořádá obvodní kolo Fyzikální olympiády, Pythagoriády a Matematické olympiády.

Výuka je zaměřena na rozvoj vědomostí, schopností a studijních dovedností nejen v přírodovědných předmětech. Absolventi našich výběrových tříd jsou tradičně velmi nadprůměrně úspěšní v přijímacím řízení na střední školy, především na gymnázia a střední odborné školy technického a přírodovědného zaměření.

Škola dlouhodobě spolupracuje nejen s některými středními školami, ale i s některými pracovišti vysokých škol, například s katedrou didaktiky biologie Přírodovědecké fakulty UK.

Gymnázium

V areálu ZŠ Na Planině v roce 2009 vzniklo čtyřleté Gymnázium Milady Horákové, které se základní školou velmi úzce spolupracuje. Pro naše žáky to znamená mimo jiné i výrazné rozšíření studijní nabídky.